Điều khoản và chính sách

Sửa đổi lần cuối: ngày 30 tháng 06 năm 2020

Chính sách về Quyền riêng tư của Herbalife Nutrition (sau đây gọi là “Chính sách”) áp dụng cho Herbalife International of America, Inc., các công ty con và công ty liên kết trên toàn thế giới có liên quan và hoạt động dựa trên Chính sách này. Chính sách này áp dụng cho tất cả thông tin do Herbalife thu thập thông qua các thuộc tính trực tuyến và ứng dụng trên thiết bị di động của Herbalife (sau đây gọi là "Trang web") mà Chính sách về Quyền riêng tư này được đăng tải. Một số trang web của Herbalife Nutrition cũng liên kết đến các thông báo về quyền riêng tư trực tuyến cụ thể theo khu vực của riêng họ, gồm có thông tin bổ sung và thông tin công khai để đáp ứng các yêu cầu của địa phương. Chính sách này cũng áp dụng cho các thông tin mà Herbalife Nutrition thu thập thông qua các phương pháp ngoại tuyến. Nếu không được nêu rõ, Chính sách này không áp dụng cho việc thu thập hoặc sử dụng thông tin của Nhà phân phối/Thành viên độc lập của Herbalife Nutrition (sau đây gọi là “Nhà phân phối” hoặc “Nhà phân phối của Herbalife”) do Nhà phân phối thu thập trực tiếp từ bạn hoặc từ các nguồn khác ngoài Herbalife Nutrition, trừ khi sau đó chính sách này được Herbalife Nutrition chia sẻ và giữ lại.

Mục đích của Chính sách về Quyền riêng tư này là thông báo cho bạn về các loại thông tin mà chúng tôi có thể thu thập, cách thức sử dụng thông tin đó, thông tin đó có thể được chia sẻ với ai, lựa chọn của bạn về việc thu thập, sử dụng và chia sẻ những thông tin đó, khả năng bạn có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin như vậy cũng như các biện pháp bảo mật mà chúng tôi sử dụng để bảo vệ thông tin này.

1. Herbalife Nutrition thu thập những thông tin nào?

Herbalife Nutrition giới hạn việc thu thập thông tin cá nhân chỉ liên quan đến mục đích thu thập cho dù trực tiếp hay thông qua bên thứ ba thực hiện thay mặt cho chúng tôi và chúng tôi luôn thu thập thông tin cá nhân bằng các phương tiện hợp pháp và hợp lý, phù hợp với quyền hạn quản lý việc thu thập thông tin cá nhân.

Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi

Trong nhiều trường hợp khác, bạn có thể cung cấp trực tiếp thông tin cho Herbalife Nutrition như họ và tên, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin thẻ tín dụng, thông tin ngân hàng và thông tin tiểu sử (bao gồm, nhưng không giới hạn, ngày sinh và tình trạng hôn nhân).Ví dụ, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin khi sử dụng các Trang web hoặc khi trở thành Nhà phân phối của Herbalife hoặc Thành viên ưu tiên của Herbalife (sau đây gọi là “Thành viên ưu tiên”).Nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin cần thiết, trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ không thể cung cấp dịch vụ mà bạn đã yêu cầu.

Nếu bạn tiết lộ cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào của một cá nhân khác, bạn cần phải chắc chắn là đã được sự đồng ý thích hợp của cá nhân đó để tiết lộ thông tin cho chúng tôi.

Thông tin về thiết bị và việc sử dụng các trang web của bạn

Chúng tôi có thể tự động một thu thập thông tin nào đó như địa chỉ giao thức Internet (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), trang tham khảo/thoát, hệ điều hành, dấu ngày/thời gian, hoạt động trên Trang web của bạn (bao gồm nội dung Trang web mà bạn xem, chuyển động chuột, những lần bấm chuột, nội dung gõ, trượt và thông tin mà bạn xem) và/hoặc dữ liệu truy cập cho các mục đích như phân tích xu hướng, quản lý Trang web, cải thiện chức năng và nội dung của Trang web và áp dụng các Điều khoản của chúng tôi.Chúng tôi sử dụng các công nghệ Internet tiêu chuẩn như cookie, tập tin chỉ báo, xem lại phiên truy cập/ảnh chụp màn hình và các công nghệ tương tự để thu thập thông tin này, như được giải thích bên dưới trong phần trên cookie.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin chính xác về vị trí của bạn, như tọa độ GPS của thiết bị di động, thông tin từ trạm sóng điện thoại và/hoặc tín hiệu WiFi.Herbalife Nutrition có thể sử dụng thông tin này để tùy biến trải nghiệm của bạn liên quan đến việc sử dụng các Trang web, Câu lạc bộ Dinh dưỡng hoặc các sản phẩm và dịch vụ khác của Herbalife Nutrition.Nếu bạn không muốn Herbalife Nutrition thu thập và sử dụng thông tin vị trí địa lý cụ thể của mình, bạn có thể tắt các tính năng định vị trên thiết bị của mình. Hãy xem cài đặt của nhà sản xuất thiết bị để biết cách thức thực hiện.

Thông tin từ các Nguồn bên thứ ba

Chúng tôi có thể nhận thông tin bổ sung về bạn từ các nguồn công khai và sẵn có về mặt thương mại và các bên thứ ba khác.Nhà phân phối cũng có thể chia sẻ thông tin về bạn với Herbalife Nutrition.Nếu bạn truy cập các dịch vụ bên thứ ba như Facebook, Google hoặc Twitter thông qua Trang web, đăng nhập vào Trang web hoặc chia sẻ thông tin về trải nghiệm của bạn trên Trang web với người khác, chúng tôi có thể thu thập thông tin từ các dịch vụ bên thứ ba này.Chúng tôi có thể kết hợp tất cả thông tin mà chúng tôi thu thập và nhận được về bạn, cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin đó theo cách được mô tả trong Chính sách về Quyền riêng tư nà

Chúng tôi cũng có thể nhận được các loại thông tin cá nhân sau đây về bạn từ Nhà phân phối của chúng tôi, tùy thuộc vào loại thông tin mà bạn chọn cung cấp cho họ: tên, thông tin liên hệ, thông tin thanh toán và thông tin sức khỏe (bao gồm nhưng không giới hạn về chiều cao, cân nặng, BMI).

2. Herbalife Nutrition sử dụng thông tin của tôi như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được về bạn cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm: [cung cấp cho bạn các sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ mà bạn yêu cầu; xử lý các giao dịch và vận chuyển đơn hàng của bạn; trao đổi với bạn về tài khoản hoặc các giao dịch của bạn, các thay đổi về chính sách của chúng tôi và các vấn đề hành chính khác hoặc các câu hỏi và nhận xét của bạn; để hiểu rõ hơn mối quan tâm của bạn nhằm cung cấp cho bạn thông tin quảng cáo, nội dung liên quan, khảo sát, bảng câu hỏi và các tài liệu khác; cải thiện sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của chúng tôi; đảm bảo tuân thủ các chính sách và quy tắc của công ty và luật pháp, hoặc khi chúng tôi cho rằng cần thiết để bảo vệ, thực thi hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp, quyền riêng tư, an toàn hoặc tài sản của chúng tôi và những người khác]. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để xác thực doanh số do Nhà phân phối của Herbalife thực hiện, để giúp Nhà phân phối của Herbalife tìm kiếm, liên hệ và xác thực khách hàng trong hệ thống của chúng tôi và cho các mục đích tuân thủ của Herbalife Nutrition.Herbalife Nutrition hoặc các bên thứ ba được ủy quyền có thể liên hệ trực tiếp với bạn vì những mục đích này bằng các phương pháp liên hệ khác nhau được mô tả dưới đây.

Herbalife Nutrition cũng có thể sử dụng thông tin này để hỗ trợ hoạt động của Tư cách thành viên và Nhà phân phối ưu tiên, đồng thời duy trì hoạt động hiệu quả của Phòng Kế hoạch kinh doanh và Tiếp thị của Herbalife.Ví dụ, thông tin về các Thành viên ưu tiên có thể được sử dụng để hỗ trợ, tính toán và theo dõi việc chiết khấu sản phẩm và để cung cấp cho bạn thông tin về các khuyến mãi đặc biệt.Thông tin về Nhà phân phối của Herbalife có thể được sử dụng để hỗ trợ, tính toán và theo dõi các khoản chiết khấu, thu nhập và tiền thưởng, thực hiện các khoản thanh toán và báo cáo thu nhập cho các cơ quan thuế, cung cấp đào tạo và đảm bảo tuân thủ luật pháp hiện hành cũng như các chính sách, kế hoạch và thỏa thuận của công ty, bao gồm Sử dụng và Thỏa thuận với Nhà phân phối.

Chúng tôi có thể lưu giữ thông tin của bạn trong thời gian cần thiết để: cung cấp dịch vụ cho bạn; đáp ứng các nhu cầu kinh doanh hợp pháp khác như duy trì chức năng phù hợp của Phòng Kế hoạch kinh doanh & Tiếp thị; thực hiện nghĩa vụ tuân thủ và pháp lý; giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi, bao gồm cả các Thỏa thuận với Nhà phân phối.

3. Herbalife Nutrition chia sẻ thông tin của tôi với ai?

Công ty liên kết và Đối tác

Chúng tôi có thể chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào được mô tả ở Phần 1 với các công ty liên kết với chúng tôi (các công ty kiểm soát, được kiểm soát bởi hoặc chịu sự kiểm soát chung với Herbalife Nutrition) cũng như các đối tác chúng tôi lựa chọn.Ví dụ về cách những tổ chức này có thể sử dụng thông tin của bạn bao gồm đưa ra các dự đoán về mối quan tâm của bạn và cung cấp cho bạn các ưu đãi đặc biệt, khuyến mãi, quảng cáo và các tài liệu khác.

Nhà cung cấp & Nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào được mô tả ở Phần 1 với nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ thực hiện các chức năng thay mặt cho chúng tôi.Ví dụ về các chức năng như vậy bao gồm thực hiện đơn hàng, cung cấp gói hàng, chức năng quản trị email, xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng, cung cấp dịch vụ khách hàng và nghiên cứu thị trường.Các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ phải xử lý thông tin cá nhân của bạn theo hướng dẫn của Herbalife Nutrition và không được phép sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.

Nhà phân phối độc lập của Herbalife

Nếu bạn là Nhà phân phối của Herbalife, Thành viên ưu tiên hoặc Khách hàng, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các Nhà phân phối của Herbalife khác, bao gồm nhưng không giới hạn như một phần của Báo cáo tuyến tính có chứa thông tin (như tên, thông tin liên hệ, cấp độ hoặc thứ hạng, số liệu thống kê về doanh số và khối lượng) về các Nhà phân phối và Thành viên ưu tiên khác trong hệ thống tuyến dưới của Nhà phân phối của Herbalife.(Tổ chức tuyến dưới bao gồm tất cả các Nhà phân phối và Thành viên ưu tiên được tài trợ bởi một Nhà phân phối cá nhân cụ thể và lần lượt là tất cả những người khác được Nhà phân phối tiếp theo tài trợ.)Trong phạm vi Báo cáo tuyến tính chứa dữ liệu của những cá nhân bên ngoài Hoa Kỳ, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ dữ liệu phù hợp với luật pháp hiện hành.Báo cáo tuyến tính được cung cấp cho Nhà phân phối với sự bảo mật nghiêm ngặt và cho mục đích duy nhất là hỗ trợ Nhà phân phối trong việc phát triển công việc kinh doanh của Herbalife, bao gồm để sử dụng trong các công cụ và nền tảng tiếp thị.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với Nhà phân phối để đề xuất và cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ, và các Nhà phân phối này có thể chia sẻ thêm thông tin của bạn như mô tả trong Chính sách về Quyền riêng tư của họ.Ví dụ, nếu bạn sử dụng một số Trang web của chúng tôi như GoHerbalife.com và Trang Thử thách giảm cân (herbalifewlc.com), thông tin của bạn có thể được chia sẻ với một hoặc nhiều Nhà phân phối cung cấp dịch vụ cho các trang này.Tương tự, nếu bạn tham gia Câu lạc bộ Dinh dưỡng, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ Nhà phân phối nào khác đang điều hành Câu lạc bộ Dinh dưỡng.Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với Nhà phân phối để họ có thể cung cấp cho bạn trải nghiệm tùy biến hơn, như đề xuất sản phẩm và dịch vụ liên quan nhất đến bạn.Nhà phân phối của Herbalife nhận thông tin của bạn bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận với Nhà phân phối và các thỏa ước về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu có trong đó.Một số Nhà phân phối này có thể có trụ sở ở các quốc gia không cung cấp mức bảo vệ quyền riêng tư giống hoặc tương tự như ở quốc gia của bạn.

Nếu bạn điều hành Câu lạc bộ Dinh dưỡng, chúng tôi có thể chia sẻ vị trí của Câu lạc bộ đó với Thành viên ưu tiên, Khách hàng và các Nhà phân phối của Herbalife khác.

Tiết lộ pháp lý & tuân thủ

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn: theo yêu cầu của pháp luật, như tuân thủ trát hầu tòa, thủ tục tố tụng hoặc quy trình pháp lý tương tự, bao gồm tiết lộ cho các kiểm soát viên bên thứ ba được ủy quyền; hoặc khi chúng tôi thực sự tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra hoặc ngăn chặn hành vi gian lận, hoặc đáp ứng yêu cầu của chính phủ.

Chuyển tiếp Kinh doanh

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn nếu Herbalife Nutrition tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán hoặc chuyển nhượng tài sản, hoặc trong trường hợp không đoán trước được là bị phá sản.

Các bên khác với sự chấp thuận của bạn

Ngoài việc chia sẻ được mô tả trong Chính sách về Quyền riêng tư này, chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba vì bất kỳ mục đích nào khác đã công bố cho bạn tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin hoặc theo sự chấp thuận hoặc hướng dẫn của bạn.

4. Herbalife Nutrition sẽ liên lạc với tôi như thế nào?

Herbalife Nutrition có thể thường xuyên liên lạc với bạn qua email, thư gửi qua đường bưu điện, điện thoại, tin nhắn văn bản hoặc các phương tiện khác để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ được yêu cầu và/hoặc về các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh Herbalife của bạn (nếu bạn là Nhà phân phối).Để xác thực doanh số bán hàng của khách hàng, Herbalife Nutrition có thể thường xuyên liên lạc với bạn qua email, thư gửi qua đường bưu điện, điện thoại, tin nhắn văn bản hoặc các phương tiện khác (nếu bạn là Khách hàng).

Ngoài ra, bạn có thể nhận được thông tin định kỳ về việc kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi đặc biệt của Herbalife Nutrition và Herbalife Family Foundation thông qua nhiều phương tiện liên hệ khác nhau như mô tả ở trên.Nhà phân phối của Herbalife và Thành viên ưu tiên có thể quản lý một số phương thức liên hệ nhất định trong trung tâm đăng ký MyHerbalife của họ.Ngoài ra, bạn có thể quản lý những phương thức liên hệ này bằng cách thực hiện theo hướng dẫn được cung cấp trong thông tin liên hệ hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi theo số 866-866-4744.

5. Thông tin cá nhân của tôi có an toàn không?

Chúng tôi thực hiện các bước phù hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn vẫn chính xác, kịp thời và bảo mật.Rất tiếc là không thể đảm bảo bảo mật 100% việc truyền tải dữ liệu qua Internet và mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc cam kết bảo mật toàn bộ thông tin đó.

6. Làm thế nào tôi có thể truy nhập hoặc chỉnh sửa thông tin của tôi?

Herbalife Nutrition tôn trọng quyền kiểm soát của bạn đối với thông tin của mình.Trong một số trường hợp, bạn có thể truy cập vào một hoặc nhiều Trang web của chúng tôi để xác minh và cập nhật thông tin cụ thể (ví dụ, một số thông tin tài khoản của Nhà phân phối và Thành viên ưu tiên trên MyHerbalife).Khi có yêu cầu, chúng tôi sẽ xác nhận liệu chúng tôi có giữ lại hoặc xử lý thông tin mà chúng tôi đã thu thập từ bạn hay không.Bạn có quyền sửa đổi hoặc cập nhật thông tin cá nhân không chính xác hoặc chưa hoàn chỉnh, yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn hoặc yêu cầu chúng tôi không sử dụng thông tin đó nữa.Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi sẽ không thể thực hiện yêu cầu của bạn, chẳng hạn như nếu yêu cầu đó gây cản trở các nghĩa vụ quản lý của chúng tôi, ảnh hưởng đến các vấn đề pháp lý, chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn, hoặc điều đó liên quan đến chi phí hoặc nỗ lực không tương xứng nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn trong khung thời gian hợp lý và đưa ra lời giải thích cho bạn.Thời gian trả lời các yêu cầu của chúng tôi thông thường là 30 ngày.Để thực hiện yêu cầu liên quan đến thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi trực tuyến hoặc ngoại tuyến bằng cách sử dụng thông tin được cung cấp dưới đây.

Gửi yêu cầu của bạn tại đây: https://privacyportal.onetrust.com/webform/46601746-6006-4c21-88ec-15dfa5b7dcdc/349bb89d-7008-46f7-b765-717966e11235

7. Truyền tải quốc tế.

Trang web được đặt tại Hoa Kỳ.Vui lòng lưu ý rằng những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc thông tin chúng tôi có được từ việc bạn sử dụng Trang web này có thể được thu thập tại quốc gia của bạn và sau đó chuyển sang quốc gia khác theo luật pháp hiện hành.Việc sử dụng Trang web thể hiện rằng bạn chấp thuận việc xử lý thông tin như mô tả trong chính sách này.

8. Thông tin về Trẻ em.

Trang web dành cho mọi đối tượng khán giả, không nhắm trực tiếp đến trẻ em dưới 13 tuổi.Chúng tôi không cố ý thu thập, sử dụng hoặc phổ biến bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi, trừ khi được pháp luật cho phép.Nếu bạn cho rằng chúng tôi có thể đã thu thập thông tin cá nhân từ con của bạn trên Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@herbalife.com và chúng tôi sẽ cố gắng xóa bỏ thông tin đó khỏi hồ sơ của chúng tôi, khi được pháp luật yêu cầu.

9. Cookie và Theo dõi.

Herbalife Nutrition, cũng như một số bên thứ ba nhất định cung cấp nội dung và chức năng khác trên Trang web của chúng tôi, sử dụng cookie, tập tin chỉ báo, xem lại phiên truy cập/ảnh chụp màn hình và các công nghệ tương tự khác cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm phân tích xu hướng, quản trị trang web, theo dõi hoạt động của người dùng về Trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học về cơ sở người dùng nói chung.

Cookie là các mẩu thông tin nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng máy tính. Cookie cho phép tổ chức đặt cookie trên thiết bị của bạn nhận diện cookie này trên các trang web, dịch vụ, thiết bị và phiên duyệt khác nhau.Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng cookie để nhận dạng bạn khi bạn quay trở lại Trang web để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn. Chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba sử dụng cookie trên Trang web nhưng chúng tôi không kiểm soát việc sử dụng hoặc nội dung của các cookie bên thứ ba. Trình duyệt web thường cho phép bạn cấu hình trình duyệt để chấp nhận tất cả cookie, từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được gửi.Nếu bạn chọn từ chối cookie, vui lòng lưu ý rằng bạn có thể không tận dụng được đầy đủ các tính năng và chức năng của Trang web. Để tìm hiểu thêm về cookie và cách quản lý cookie, vui lòng truy cập trang www.allaboutcookies.org/

Tập tin chỉ báo và các công nghệ tương tự là các mã nhỏ được nhúng vào các trang web, quảng cáo và email để liên hệ với bên thứ ba. Ví dụ, chúng tôi sử dụng tập tin chỉ báo để đếm số lượng người dùng đã truy cập một trang web cụ thể, để chuyển phát hoặc giao tiếp với cookie và tìm hiểu thói quen sử dụng.Chúng tôi cũng có thể đưa tập tin chỉ báo vào email để tìm hiểu xem thư đã được mở, thao tác hay chuyển tiếp chưa.

Có các công nghệ lưu trữ cục bộ và internet khác, như Đối tượng chia sẻ cục bộ (hay còn gọi là "Flash cookie"), lưu trữ cục bộ HTML5 và tệp lệnh nhúng, có thể hoạt động tương tự như cookie đã thảo luận ở trên.Vui lòng lưu ý rằng các công nghệ này khác với cookie và bạn có thể không kiểm soát được các công nghệ đó bằng các công cụ và cài đặt trình duyệt chuẩn.Để biết thông tin về cách thức quản lý các Flash cookie, vui lòng bấm vào trang www.adobe.com/privacy.html/. Để tìm hiểu thêm về phân tích Adobe và chọn không đăng ký, vui lòng bấm vào trang www.adobe.com/privacy.html/.

Chúng tôi có thể sử dụng công nghệ đèn hiệu Bluetooth để cải thiện trải nghiệm Câu lạc bộ Dinh dưỡng.Các thiết bị di động đã bật Bluetooth có thể nhận được tín hiệu khi ở trong phạm vi của đèn hiệu.Thiết bị sẽ không nhận được tín hiệu nếu người dùng không bật Bluetooth, cài đặt ứng dụng Herbalife Nutrition trên thiết bị di động và bật thông báo đẩy.Chức năng đèn hiệu có thể cho phép nhận thông báo, đăng ký khi có khách hàng và thanh toán. Bạn có thể tắt chức năng đèn hiệu trong phần cài đặt của ứng dụng.

10. Không theo dõi.

Trình duyệt web có thể cho phép bạn gửi yêu cầu "Không theo dõi".Hiện tại chúng tôi không thực hiện hành động phản hồi tín hiệu Không theo dõi vì hiện tại không có tiêu chuẩn nào của ngành liên quan đến việc trang web nên làm gì, nếu có, khi nhận được tín hiệu như vậy.Chúng tôi tiếp tục xem xét các công nghệ mới và có thể áp dụng một tiêu chuẩn nếu và khi có công nghệ mới.

11. Quảng cáo trực tuyến.

Chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo trên trang web của chúng tôi và các đối tác bên thứ ba để quản lý quảng cáo trên các trang web khác đối với sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.Chúng tôi cũng có thể hợp tác với các bên thứ ba, bao gồm các đối tác kinh doanh, mạng lưới quảng cáo và các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo khác có thu thập thông tin về bạn trên Trang web của chúng tôi và các trang web khác để cung cấp quảng cáo trên Trang web và những nơi trực tuyến khác dựa trên lịch sử duyệt web và phù hợp với quan tâm, sở thích và đặc điểm của bạn.Cookie hoặc các công nghệ tương tự khác có thể được sử dụng để cung cấp cho bạn quảng cáo dựa trên các hoạt động duyệt web và sở thích của bạn.Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các biện pháp liên quan đến quyền riêng tư của các bên thứ ba này và các quy trình thông tin của các bên thứ ba này không nằm trong Chính sách.

Một số bên thứ ba thu thập thông tin về người dùng Trang web của chúng tôi để cung cấp quảng cáo dựa trên mối quan tâm trên Trang web của chúng tôi và các nơi khác, bao gồm các trình duyệt và thiết bị.Các bên thứ ba này có thể sử dụng thông tin mà họ thu thập trên Trang web của chúng tôi để đưa ra dự đoán về mối quan tâm của bạn nhằm cung cấp quảng cáo (từ chúng tôi và các công ty khác) trên Internet.Một số bên thứ ba này có thể tham gia vào các chương trình được phát triển trong ngành nhằm cung cấp cho người tiêu dùng lựa chọn xem có nhận quảng cáo có mục tiêu hay không.Do sự khác biệt giữa việc sử dụng ứng dụng và trang web trên thiết bị di động, bạn có thể cần phải thực hiện thêm các bước để tắt công nghệ quảng cáo có mục tiêu trong ứng dụng trên thiết bị di động.Nhiều thiết bị di động cho phép bạn chọn không tham gia quảng cáo có mục tiêu cho các ứng dụng trên thiết bị di động bằng các cài đặt trong ứng dụng di động hoặc thiết bị di động của bạn.Để biết thêm thông tin, vui lòng kiểm tra cài đặt di động của bạn.Bạn cũng có thể gỡ cài đặt ứng dụng của chúng tôi bằng quy trình gỡ cài đặt tiêu chuẩn có sẵn trên thiết bị di động hoặc kho ứng dụng của bạn.

Để chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích giữa các trình duyệt và thiết bị từ các công ty tham gia vào các chương trình chọn không tham gia Liên minh quảng cáo kỹ thuật số hoặc Sáng kiến quảng cáo mạng, vui lòng truy cập các trang web được vận hành bởi Sáng kiến quảng cáo mạng (//www.networkadvertising.org/choices/) và Liên minh quảng cáo kỹ thuật số (//www.aboutads.info/choices/).Bạn cũng có thể chọn không tham gia quảng cáo dựa trên mối quan tâm thông qua các cài đặt trong ứng dụng di động hoặc thiết bị di động, nhưng lựa chọn không tham gia của bạn chỉ có thể áp dụng cho trình duyệt hoặc thiết bị bạn đang sử dụng khi chọn không tham gia, vì vậy bạn nên chọn không tham gia trên mỗi trình duyệt và thiết bị nếu bạn muốn tắt tất cả các liên kết giữa các thiết bị để quảng cáo dựa trên mối quan tâm.Thông tin thêm bằng ngôn ngữ địa phương có thể có tại www.youronlinechoices.com/. Vui lòng lưu ý rằng ngay cả khi bạn sử dụng tính năng chọn không tham gia dựa theo ngành đối với quảng cáo dựa trên mối quan tâm, bạn sẽ tiếp tục nhận được quảng cáo chung và trải nghiệm của bạn trên Trang web của chúng tôi có thể bị giảm sút.

12. Diễn đàn trực tuyến.

Trang web có thể cung cấp diễn đàn cộng đồng cho phép truy cập được công khai.Bạn nên biết rằng mọi thông tin bạn cung cấp trong những lĩnh vực này đều công khai và có thể được người khác đọc, thu thập và sử dụng khi truy cập.Để yêu cầu loại bỏ thông tin cá nhân của bạn khỏi các diễn đàn này, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@herbalife.com. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không xóa được thông tin cá nhân của bạn.

13. Liên kết bên thứ ba.

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web được bên thứ ba điều hành và duy trì mà chúng tôi không có quyền kiểm soát.Mọi thông tin mà bạn cung cấp cho các trang web bên thứ ba sẽ được điều chỉnh theo các điều khoản của Chính sách về Quyền riêng tư của mỗi trang web và chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu các chính sách đó trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho những người điều hành các trang web bên thứ ba.Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về nội dung, hành động hoặc chính sách của các trang web bên thứ ba.Việc đưa liên kết đến các trang web bên thứ ba vào Trang web của chúng tôi không thể hiện việc chứng thực nội dung, hành động hoặc chính sách của những trang web đó.

14. Chức năng bên thứ ba.

Một số chức năng trên Trang web có thể được cung cấp bởi bên thứ ba không liên kết với Herbalife.Các tổ chức này có thể thu thập hoặc nhận thông tin về việc bạn sử dụng Trang web, bao gồm thông qua việc sử dụng cookie, tập tin chỉ báo và các công nghệ tương tự.Herbalife không chịu trách nhiệm về các biện pháp liên quan đến quyền riêng tư của những tổ chức này.

Nếu bạn truy cập các dịch vụ bên thứ ba như Facebook, Google hoặc Twitter, thông qua Trang web, đăng nhập vào Trang web hoặc chia sẻ thông tin về trải nghiệm của bạn trên Trang web với người khác, các dịch vụ bên thứ ba này có thể thu thập thông tin về bạn, bao gồm thông tin về hoạt động của bạn trên Trang web và họ có thể thông báo kết nối của bạn với dịch vụ bên thứ ba về việc sử dụng Trang web của bạn, phù hợp với Chính sách về Quyền riêng tư của họ.

15. Sửa đổi Chính sách này..

Chính sách về Quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối vào ngày được nêu ở đầu Chính sách.Herbalife Nutrition có quyền thay đổi Chính sách về Quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào.Nếu chúng tôi đề xuất thay đổi bất kỳ tài liệu nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua thông báo trên trang này trước khi thay đổi có hiệu lực.Việc sử dụng Trang web của bạn sau đó sẽ được xem là đã chấp nhận những thay đổi như vậy.Hãy đảm bảo xem lại Chính sách về Quyền riêng tư này định kỳ để chắc chắn là bạn biết được phiên bản mới nhất.Khi sử dụng Trang web sau khi các thay đổi về Chính sách về Quyền riêng tư được đăng lên, bạn đồng ý với tất cả những thay đổi đó.

16. Nếu tôi có câu hỏi thì sao?

Herbalife Nutrition sẽ xem xét các mối lo ngại về quyền riêng tư một cách nghiêm túc.Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:800 West Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, California 90015 (Đến: Bộ phận Bảo mật), privacy@herbalife.com, 866-866-4744.

Chính sách Quyền riêng tư Bổ sung của Công Ty TNHH Một Thành Viên Herbalife Việt Nam

Nếu bạn là một công dân Việt Nam, những nội dung cụ thể cho Việt Nam được quy định sau đây (“Phụ lục Việt Nam”) sẽ áp dụng trong quá trình chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn thay thế hoặc bổ sung cho những phần có liên quan nêu trên của Chính sách về Quyền riêng tư trực tuyến toàn cầu của Herbalife Nutrition (“Chính sách”). Trong trường hơp có xung đột giữa những phần có liên quan của Chính sách trên và những quy định tại Phụ lục Việt Nam này, những quy định tại Phụ lục Việt Nam sẽ được áp dụng.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Herbalife Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 0309069208) (“chúng tôi”) công nhận tầm quan trọng của thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ của các cá nhân cũng như niềm tin bạn đặt ở chúng tôi.

Ngoài việc quảng cáo trực tuyến đã nêu tại Chính sách, bạn cũng cho phép Herbalife sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích cung cấp những thông điệp truyền thông và quảng cáo một cách trực tiếp đến bạn thông qua tin nhắn văn bản, điện thoại, thư điện tử, hoặc phương tiện khác. Thông điệp truyền thông và quảng cáo sẽ được gửi đến bạn trong khoảng thời gian và với tần suất phù hợp theo quy định của pháp luật, hoặc phù hợp với sự cho phép của bạn. Bạn có thể chọn không đăng ký hoặc ngừng đăng ký việc nhận những thông điệp truyền thông và quảng cáo trực tiếp từ chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách thực hiện theo hướng dẫn trong những thông điệp đó, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@herbalife.com, hoặc liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ 800 West Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, California 90015 (Đến: Bộ phận Bảo mật), privacy@herbalife.com, +1 866-866-4744. Chúng tôi cũng sẽ tôn trọng việc bạn đăng ký vào Danh sách không quảng cáo của Cục An toàn thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, và tuân thủ theo những quy định khác của pháp luật về quảng cáo có liên quan.

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba, tới giới hạn được cho phép bởi pháp luật. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi sẽ không thể thực hiện yêu cầu của bạn, chẳng hạn như nếu yêu cầu đó gây cản trở các nghĩa vụ quản lý hay nghĩa vụ cung cấp dịch vụ bắt buộc của chúng tôi, hoặc gây ảnh hưởng đến các vấn đề pháp lý, nhưng dù trong trường hợp nào, chúng tôi sẽ phản hồi lại yêu cầu của bạn trong khoảng thời gian hợp lý và đưa ra lời giải thích cho bạn. Để thực hiện việc yêu cầu, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo bất kỳ cách nào nêu trên.

Chúng tôi đã xuất bản một trung tâm ưu tiên cookie cho phép bạn chấp nhận hoặc từ chối cookie trên Trang web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng một số cookie là Bắt buộc cho các mục đích chức năng, bảo mật hoặc tuân thủ Trang web của chúng tôi. Bạn có thể truy cập trung tâm ưu tiên cookie của chúng tôi bằng cách truy cập trang trung tâm ưu tiên của chúng tôi.